×

ჩვენ გთავაზობთ სწრაფ,
მოსახერხებელ და პროფესიონალურ
თარგმანს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე

მობ. : (+995) 557 403 308

ელ-ფოსტა : [email protected]

MITARGMNE.GE გთავაზობთ სწრაფ, მოსახერხებელ და პროფესიონალურ მთარგმნელობით მომსახურებას

ინგლისური, რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და პირიქით - ქართული ენიდან ინგლისურ, რუსულ ენებზე. თარგმნა ხორციელდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:


ვებ-გვერდების თარგმნა

ვებ-გვერდის სწორედ და ადეკვატურად თარგმნისთვის, სათარგმნი ტექსტის დიფერენცირების შემდეგ ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მთარგმნელებისგან შემდგარი გუნდის გამოცდილების გამოყენება და ჩართვა თარგმნის პროცესში.

ლიტერატურული თარგმანი

სრულყოფილი ლიტერატურული თარგმანის მისაღებად თავდაპირველი ქმედებაა სათარგმნი ტექსტსის საფუძვლიან გააზრება. ამის შედეგად კი თარგმნა ხორციელდება მხატვრული ხერხების გამოყენებით.

სამეცნიერო ნაშრომების თარგმანი

თარგმანის აბსოლიტური სიზუსტისა და სრულყოფილი სტრუქტურირებისათვის პირველ ეტაპზე ხდება არსებული ლიტერატურის შესწავლა, სპეციალური ტერმინოლოგიის შერჩევის შედეგად კი რეალიების გათვალისწინება და თარგმნა.

ბიზნეს თარგმანი

ეკონომიკური, ფინანსური და ბიზნეს ტექსტების თარგმნა ხორციელდება შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით, ამ სფეროში გამოცდილი პროფესიონალი თარჯიმნების მიერ.

სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა

სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა ამ დარგის მიმართულებათა სიუხვიდან გამომდინარე მიმდინარეობს მრავალმხრივი მიდგომით. მიღებული თარგმანი კი მეტყველებს მიდგომის უპირეტესობასა და მთარგმნელთა პროფესიონალიზმზე.

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თარგმანი

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტექსტების თარგმნისას ყურადღება ეთმობა სათარგმნი მასალის თითოეულ კომპონენტს, განსაკუთრებით კი ტექსტის იდიომატურ და ფრაზულ გამონათქვამებს.

ტექნიკური ლიტერატურის თარგმნა

ტექნიკური ლიტერატურის თარგმნისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება თარგმნისთვის რელევანტური საშუალებების შერჩევას, რის შედეგადაც შესაძლებელია სრულყოფილი თარგმნა.

იურიდიული დოკუმენტაციის თარგმანი

იურიდიული დოკუმენტაციის თარგმნის პროცესი სრულდება აუცილებელი სიზუსტისა და ტერმინოლოგიის გამოყენების საჭიროების შესაბამისად, რაც არსებული ტექსტის სრულყოფილი თარგმნის საფუძველს წარმოადგენს.

ჩვენი უპირატესობები

ჩვენთან, ნებისმიერი სახის დოკუმენტის თარგმნისას, თქვენ მიიღებთ პროფესიონალურ მომსახურებას, რომელიც გამოირჩევა შემდეგი უპირატესობებით :


კორექტურა

ნათარგმნ მასალას მუდმივად ამოწმებს ჩვენი გუნდი გრამატიკული თუ სტილისტური გამართულობის უზრუნველსაყოფად.

სანდოობა

წინასწარ დადებული შეთანხმების საფუძველზე იღებთ ჩევნს მომსახურებას შესაბამის განსაზღვრულ ვადებში.

კონფიდენციალურობა

თქვენ მიერ მოწოდებულ დოკუმენტებს არ გადავსცემთ მესამე პირს, თქვენი თანხმობის გარეშე.

ფასები

მომსახურების ღირებულება, ყველა სირთულის თარგმანზე განისაზღვრება ერთი ფიქსირებული ფასით.

გადახდა

ჩვენ გთავაზობთ, როგორც შესაბამისი ინვოისით ანგარიშსწორებას ასევე ონლაინ გადახდას.

სისწრაფე

ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენს სამუშაო დროს და ნამუშევარს გაწვდით წინასწარ განსაზღვრულ უმოკლეს დროში.

ტერმინოლოგიის მოძიება

სპეციალიზირებული ტექსტებისათვის ვიყენებთ ინდივიდუალურ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონს, ტერმინთა უზუსტობებისა და ხარვეზების გამოსარიცხად.

თარგმანის სისრულე

ჩვენ გაწვდით აზრობრივად და გრამატიკულად გამართულ მასალას როგორც რუსულ ასევე ინგლისურ და ქართულ ენებზე.