სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა ამ დარგის მიმართულებათა სიუხვიდან გამომდინარე მიმდინარეობს მრავალმხრივი მიდგომით. მიღებული თარგმანი კი მეტყველებს მიდგომის უპირეტესობასა და მთარგმნელთა პროფესიონალიზმზე.