გთავაზობთ სწრაფ, მოსახერხებელ და პროფესიონალურ თარგმანს ნებისმიერი ენაზე

MITARGMNE.GE გთავაზობთ სწრაფ, მოსახერხებელ და პროფესიონალურ მთარგმნელობით მომსახურებას

ინგლისური, რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და პირიქით - ქართული ენიდან ინგლისურ, რუსულ ენებზე. თარგმნა ხორციელდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:

ვებ-გვერდების თარგმნა

ვებ-გვერდის სწორედ და ადეკვატურად თარგმნისთვის, სათარგმნი ტექსტის დიფერენცირების შემდეგ ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მთარგმნელებისგან შემდგარი გუნდის გამოცდილების გამოყენება და ჩართვა თარგმნის პროცესში.

სამეცნიერო ნაშრომების თარგმანი

თარგმანის აბსოლიტური სიზუსტისა და სრულყოფილი სტრუქტურირებისათვის პირველ ეტაპზე ხდება არსებული ლიტერატურის შესწავლა, სპეციალური ტერმინოლოგიის შერჩევის შედეგად კი რეალიების გათვალისწინება და თარგმნა.

სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა

სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა ამ დარგის მიმართულებათა სიუხვიდან გამომდინარე მიმდინარეობს მრავალმხრივი მიდგომით. მიღებული თარგმანი კი მეტყველებს მიდგომის უპირეტესობასა და მთარგმნელთა პროფესიონალიზმზე.

ტექნიკური ლიტერატურის თარგმნა

ტექნიკური ლიტერატურის თარგმნისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება თარგმნისთვის რელევანტური საშუალებების შერჩევას, რის შედეგადაც შესაძლებელია სრულყოფილი თარგმნა.

ლიტერატურული თარგმანი

სრულყოფილი ლიტერატურული თარგმანის მისაღებად თავდაპირველი ქმედებაა სათარგმნი ტექსტსის საფუძვლიან გააზრება. ამის შედეგად კი თარგმნა ხორციელდება მხატვრული ხერხების გამოყენებით.

ბიზნეს თარგმანი

ეკონომიკური, ფინანსური და ბიზნეს ტექსტების თარგმნა ხორციელდება შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით, ამ სფეროში გამოცდილი პროფესიონალი თარჯიმნების მიერ.

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თარგმანი

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტექსტების თარგმნისას ყურადღება ეთმობა სათარგმნი მასალის თითოეულ კომპონენტს, განსაკუთრებით კი ტექსტის იდიომატურ და ფრაზულ გამონათქვამებს.

იურიდიული დოკუმენტაციის თარგმანი

იურიდიული დოკუმენტაციის თარგმნის პროცესი სრულდება აუცილებელი სიზუსტისა და ტერმინოლოგიის გამოყენების საჭიროების შესაბამისად, რაც არსებული ტექსტის სრულყოფილი თარგმნის საფუძველს წარმოადგენს.

ჩვენი უპირატესობები

ჩვენთან, ნებისმიერი სახის დოკუმენტის თარგმნისას, თქვენ მიიღებთ პროფესიონალურ მომსახურებას, რომელიც გამოირჩევა შემდეგი უპირატესობებით :

კორექტურა

კორექტურა ნათარგმნ მასალას მუდმივად ამოწმებს ჩვენი გუნდი გრამატიკული თუ სტილისტური გამართულობის უზრუნველსაყოფად.

კონფიდენციალურობა

თქვენ მიერ მოწოდებულ დოკუმენტებს არ გადავსცემთ მესამე პირს, თქვენი თანხმობის გარეშე.

გადახდა

ჩვენ გთავაზობთ, როგორც შესაბამისი ინვოისით ანგარიშსწორებას ასევე ონლაინ გადახდას.

ტერმინოლოგიის მოძიება

სპეციალიზირებული ტექსტებისათვის ვიყენებთ ინდივიდუალურ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონს, ტერმინთა უზუსტობებისა და ხარვეზების გამოსარიცხად.

სანდოობა

წინასწარ დადებული შეთანხმების საფუძველზე იღებთ ჩევნს მომსახურებას შესაბამის განსაზღვრულ ვადებში.

ფასები

მომსახურების ღირებულება, ყველა სირთულის თარგმანზე განისაზღვრება ერთი ფიქსირებული ფასით.

სისწრაფე

ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენს სამუშაო დროს და ნამუშევარს გაწვდით წინასწარ განსაზღვრულ უმოკლეს დროში.

თარგმანის სისრულე

ჩვენ გაწვდით აზრობრივად და გრამატიკულად გამართულ მასალას როგორც რუსულ ასევე ინგლისურ და ქართულ ენებზე.

9
წელი

ქართულ ბაზარზე

98
%

კმაყოფილი მომხმარებელი

9,500
პროექტი

შესრულებული თარგმანი

50
მთარგმნელი

პროფესიონალი მთარგმნელი

დამკვეთები

ჩვენი დამკვეთები

ორგანიზაციები რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ